Matematika és olvasásértés felmérés a 4-5-6-7-8. osztályosoknak.

A matematika felmérések célja, hogy áttekintést adjon a tanuló matematikai kompetenciáinak szintjéről, minél pontosabban feltárja a hiányosságok helyét, mélységét. Ezzel a tanár munkáját, a lemaradt gyerekek felzárkóztatását szeretnénk segíteni.

A felmérés jobb rálátást ad a tanárnak az egyes tanulók tudásszintjére. Minden tanuló megoldásairól grafikon készül, amely a válasz helyességén túl a gondolkodási időt, a bizonytalanságot, sőt a "kapkodást" is jelzi. Ezekből a – papírra írt dolgozatnál nem kimutatható – információkból jobban megállapíthatók a tanuló hiányosságai.

A felmérést az átlagnál jobb tanulók 2-szer 45 perc alatt el tudják végezni, de javasoljuk úgy szervezni, hogy a gyengébbeknek is legyen idejük végigmenni a feladatsorokon.

Ha valami miatt nem tudja befejezni egy tanuló a felmérést, később (akár másik gépen) belépve folytatni tudja.

A 4. osztályosok feladatsorának fő részei:

 • A számfogalommal kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete, a helyiérték-táblázatban és a számegyenesen való tájékozódás, az elemi számolási készség, egyszerű szöveges feladatok megoldása.
 • A műveletfogalom értési szintje, a műveleti tulajdonságok alkalmazásának képessége, kombinatorikus gondolkodás, rendezés, halmazba válogatás, logikai állítások igazságtartalmának megállapítása és a mértékegységek ismerete.
 • A mértékegységek közötti összefüggések ismerete, szövegértés, a tanult ismeretek alkalmazása, problémamegoldó képesség.

Az 5. osztályosok feladatsorának fő részei:

 • Tájékozódás a racionális számkörben. A természetes szám fogalma, egész szám modelljei, fogalma, törtszám értelmezése, tizedes törtek, számok nagyság szerinti összehasonlítása, rendezése.
 • Műveletvégzés a racionális számkörben, a természetes számkörben értelmezett alapműveletek kiterjesztése a kibővített számkörben.
 • Tájékozódás a térben, síkban, helymeghatározás a síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben.
  Alakzatok (sokszögek, kör, gömb) értelmezése, azonosítása.
  Téglalap kerülete, területe, téglatest hálója, felszíne, térfogata.
  Mértékváltások.
 • Szöveges feladatok. Szöveges feladat lényeges és lényegtelen adatainak szétválasztása, megoldási modell megtalálása, a szöveg által felvetett probléma megoldása.

A 6. osztályosok feladatsorának fő részei:

 • Tájékozódás a racionális számkörben, a négy alapművelet egész számokkal, műveletek törtekkel, százalék alak.
  Nyitott mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek.
 • Számelméleti alapfogalmak, prímszámok, összetett számok, számok osztási maradékai, osztói, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
 • Geometria: tengelyes tükrözés, szimmetrikus alakzatok, alakzatok a koordináta-rendszerben, szimmetrikus háromszögek és négyszögek kerülete, területe.
 • Szöveges feladatok megoldása. Arányos következtetések, egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás.

A 7. osztályosok feladatsorának fő részei:

 • Műveletek a racionális számkörben, hatványozás, számok különféle alakjai, több tag összevonása, több tényező szorzása, osztása, számelmélet.
  Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
 • Hozzárendelések, függvények, lineáris függvény, egyenes és fordított arányosság, arányos osztás.
 • Geometria: középpontos tükrözés, középpontosan szimmetrikus alakzatok, négyszögek, háromszögek, sokszögek tulajdonságai, kör, kerület és területszámítások, hasáb, henger felszíne és térfogata.
 • Szöveges feladatok megoldása.

A 8. osztályosok feladatsorának fő részei:

I. Halmazok, logika

A halmazba válogatás, logikai állítások igazságtartalmának megállapítása során az analizálás, összehasonlítás, megkülönböztetés, logikai gondolkodás és a közös tulajdonságok felismerésének szintjét, szövegértést, problémamegoldó gondolkodást, a modellezést vizsgáljuk.

Tananyagtartalom: elemek halmazba rendezése, halmaz elemeinek felsorolása meghatározás alapján, Venn-diagram, halmazok közös része, halmaz megoldási modellként való alkalmazása, prímszám, oszthatóság, természetes szám törtrészének meghatározása, százalékérték meghatározása.

II. Számok, műveletek

Ebben a részben a matematikai kulcskompetenciák közül megvizsgáljuk a műveletfogalom szintjét, a számolási készséget a racionális számkörben, a rendezést, összefüggések felismerését, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét, szövegértést, problémamegoldó gondolkodást, a tanulási képességek közül az észlelés, figyelem, emlékezet szintjét.

Tananyagtartalom: számok rendezése, ellentett, reciprok, abszolút érték, alapműveletek a racionális számkörben, a műveletvégzés helyes sorrendje, előjelek, műveleti jelek, közös nevező, hatványozás, törtrész, százalékérték, százalékláb, százalékalap, egy szám hatvány és szorzat alakja, törtalak, tizedestört- és százalékalak kapcsolata, a százalékszámítás alkalmazása szöveges probléma megoldására.

III. Algebra, egyenletek, egyenlőtlenségek

A kulcskompetenciák közül a feladatokkal vizsgáljuk az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességét, különbözőségek, azonosságok megállapítását, a logikai gondolkodást, az összefüggések felismerését, a szövegértést, prolémamegoldó gondolkodást, a matematikai modellezést, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét.

Tananyagtartalom: egytagú, kéttagú, többtagú, egynemű algebrai kifejezések, együttható, egynemű kifejezések összevonása, helyettesítési érték, szöveg és algebrai kifejezés kapcsolata, összeg- és szorzatalak kapcsolata, azonosság, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, egyenletek eszközként való felhasználása a szöveges problémák megoldására.

IV. Függvények

Ez a témakör leginkább az összefüggések felismerését vizsgálja, illetve az ehhez szükséges összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességét, szövegértést, a problémamegoldó gondolkodást, a modellezést, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazását.

Tananyagtartalom: a hozzárendelés fogalma, függvény fogalma, függvény értéktáblázatának használata, koordináta-rendszer használata, függvény grafikonja, lineáris függvény felismerése képlet alapján, lineáris függvény és grafikonjának kapcsolata, grafikonok párhuzamosságának leolvasása egyenlettel megadott alakból, egyenes arányosság, szöveg és függvény grafikonjának összekapcsolása, függvény alkalmazása, adatok leolvasása oszlopdiagramról, függvény eszközként való használata.

Az olvasásértés felmérés mindegyik korosztállyal elvégezhető 45 perc alatt

Ez az idő nem elég egy részletes diagnózishoz, de jelezni tudja a fő területeket, amikkel a tanulónak problémája lehet. A felmérés a szövegértés alábbi komponenseire tér ki:

 • Hiányos szöveg kiegészítése a szövegösszefüggés alapján. A megadott listából kell kiválasztani a behelyettesítendő szót. Egyúttal azt is mutatja, hogy milyen pontosan ismeri a tanuló a felkínált szavak jelentését.
  Speciálisan három szókategóriát vizsgálunk: névutókat, igekötők jelentésmódosító szerepét, összehasonlító kifejezéseket.
 • Utasítások megértésének képessége.
 • Szavak egybe-, illetve különírásának jelentésmódosító szerepe.
 • Egy szövegben található adatok visszakérdezése, ami az értő olvasást, figyelmet és rövid távú emlékezetet vizsgálja.
 • A szövegértelmezés vizsgálata a szöveg tartalmának megértésén keresztül. A szövegben szereplő történések sorba rendezése, a szöveg lényegének, mondanivalójának kiemelése.
 • A 3. és 4. osztályos könyvekben talált 15 szóra vonatkozó kérdés szúrópróbaszerűen teszteli a ritkábban használt szavak jelentésének ismeretét.
 • Annak vizsgálata, hogy néhány nem értett (vélhetően sokak számára ismeretlen) szó mennyire blokkolja le a szöveg megértését, még ha a lényeget nem érintő szavakról is van szó.

A felmérésre jelentkező iskolák további részletes útmutatót kapnak a felmérés lebonyolításáról (a program letöltéséről, a tanulók kódszámának kiosztásáról, a felmérés lezárásáról és a számlázásról).